SACRT 78 BUS SCHEDULE BUTTERFIELD.

SACRT 78 BUS SCHEDULE BUTTERFIELD

Trip planner sacramento Sacrt tracker Bus Schedule 78 BUTTERFIELD GO.

MONDAY THROUGH FRIDAY SACRT

MATHER FIELD/MILLS TO BUTTERFIELD

Mather Field/Mills 6:44 AM 7:14 AM 7:44 AM 8:14 AM 8:44 AM 9:14 AM 9:44 AM 10:29 AM 10:59 AM 11:29 AM 11:59 AM 12:29 PM 12:59 PM 1:29 PM 1:59 PM 2:29 PM 2:59 PM 3:29 PM 3:59 PM 4:44 PM 5:14 PM 5:44 PM 6:14 PM 6:44 PM 7:14 PM 7:44 PM 8:14 PM

Butterfield 6:55 AM 7:25 AM 7:55 AM 8:25 AM 8:55 AM 9:25 AM 9:55 AM 10:40 AM 11:10 AM 11:40 AM 12:10 PM 12:40 PM 1:10 PM 1:40 PM 2:10 PM 2:40 PM 3:10 PM 3:40 PM 4:10 PM 4:55 PM 5:25 PM 5:55 PM 6:25 PM 6:55 PM 7:25 PM 7:55 PM 8:25 PM

MONDAY THROUGH FRIDAY SAC RT

BUTTERFIELD TO MATHER FIELD/MILLS

Butterfield 6:06 AM 6:36 AM 7:06 AM 7:36 AM 8:06 AM 8:36 AM 9:06 AM 9:51 AM 10:21 AM 10:51 AM 11:21 AM 11:51 AM 12:21 PM 12:51 PM 1:21 PM 1:51 PM 2:21 PM 2:51 PM 3:21 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:36 PM 7:06 PM 7:36 PM

Mather Field/Mills 6:16 AM 6:46 AM 7:16 AM 7:46 AM 8:16 AM 8:46 AM 9:16 AM 10:01 AM 10:31 AM 11:01 AM 11:31 AM 12:01 PM 12:31 PM 1:01 PM 1:31 PM 2:01 PM 2:31 PM 3:01 PM 3:31 PM 4:16 PM 4:46 PM 5:16 PM 5:46 PM 6:16 PM 6:46 PM 7:16 PM 7:46 PM

SATURDAY SACRT

MATHER FIELD/MILLS TO BUTTERFIELD

Mather Field/Mills 8:16 AM 9:16 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 1:16 PM 2:16 PM 3:16 PM 4:16 PM 5:16 PM 6:16 PM 7:16 PM 8:16 PM

Butterfield 8:27 AM 9:27 AM 10:27 AM 11:27 AM 12:27 PM 1:27 PM 2:27 PM 3:27 PM 4:27 PM 5:27 PM 6:27 PM 7:27 PM 8:27 PM

SATURDAY SACRT

BUTTERFIELD TO MATHER FIELD/MILLS

Butterfield 7:38 AM 8:38 AM 9:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 1:38 PM 2:38 PM 3:38 PM 4:38 PM 5:38 PM 6:38 PM 7:38 PM

Mather Field/Mills 7:48 AM 8:48 AM 9:48 AM 10:48 AM 11:48 AM 12:48 PM 1:48 PM 2:48 PM 3:48 PM 4:48 PM 5:48 PM 6:48 PM 7:48 PM

SUNDAY AND HOLIDAYS SACRT TRACKER

MATHER FIELD/MILLS TO BUTTERFIELD

Mather Field/Mills 8:38 AM 9:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 1:38 PM 2:38 PM 3:38 PM 4:38 PM 5:38 PM 6:38 PM 7:38 PM 8:38 PM

Butterfield 8:49 AM 9:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 1:49 PM 2:49 PM 3:49 PM 4:49 PM 5:49 PM 6:49 PM 7:49 PM 8:49 PM

SUNDAY AND HOLIDAYS SACRT TRACKER

BUTTERFIELD TO MATHER FIELD/MILLS

Butterfield 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM

Mather Field/Mills 8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 1:10 PM 2:10 PM 3:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM 7:10 PM 8:10 PM

SACRT Bus 78 schedule butterfield.

Sacrt Tracker
Sacrt Tracker

.