SACRT 102 BUS SCHEDULE RIVERSIDE COMMUTER

SACRT 102 BUS SCHEDULE RIVERSIDE COMMUTER (Pocket Transit Center Downtown/8th & F).

SACRT 102 BUS SCHEDULE RIVERSIDE COMMUTER (Pocket Transit Center Downtown/8th & F)

Trip planner sacramento Sacrt tracker Bus Schedule 102 RIVERSIDE COMMUTER (Pocket Transit Center Downtown/8th & F) GO.

Bus Schedule 102 – RIVERSIDE COMMUTER

MONDAY THROUGH FRIDAY SACRT

POCKET TRANSIT CENTER TO DOWNTOWN 8TH & F

Pocket Transit Center 5:29 AM 6:29 AM 7:29 AM 8:29 AM 3:29 PM

Swale River & Glori am 3:31 PM

Riverside & Florin 5:36 AM 6:36 AM 7:36 AM 8:36 AM 3:37 PM

Riverside & Greenhaven 5:42 AM 6:42 AM 7:42 AM 8:42 AM 3:43 PM

35th Ave & Riverside 5:48 AM 6:48 AM 7:48 AM 8:48 AM 3:49 PM

Riverside & 12th Ave 5:53 AM 6:53 AM 7:55 AM 8:53 AM 3:54 PM

Broadway & Riverside 5:57 AM 6:57 AM 8:00 AM 8:57 AM 3:58 PM

Downtown 8th & N 6:02 AM 7:02 AM 8:05 AM 9:02 AM 4:03 PM

Downtown 8th & K 6:05 AM 7:05 AM 8:08 AM 9:05 AM 4:06 PM

Downtown 8th & F 6:08 AM 7:08 AM 8:11 AM 9:08 AM 4:09 PM

MONDAY THROUGH FRIDAY SAC RT

DOWNTOWN 8TH & F TO POCKET TRANSIT CENTER

Downtown 8th & F 7:18 AM 2:25 PM 3:25 PM 4:25 PM 5:25 PM 6:25 PM

Downtown 7th & Capitol 7:21 AM 2:28 PM 3:28 PM 4:28 PM 5:28 PM 6:28 PM

Downtown 7th & O 7:23 AM 2:30 PM 3:30 PM 4:30 PM 5:30 PM 6:30 PM

Riverside & Broadway 7:30 AM 2:37 PM 3:37 PM 4:37 PM 5:37 PM 6:37 PM

Riverside & 12th Ave 7:33 AM 2:40 PM 3:40 PM 4:40 PM 5:40 PM 6:40 PM

35th Ave & Riverside 7:39 AM 2:46 PM 3:46 PM 4:46 PM 5:46 PM 6:46 PM

Riverside & Greenhaven 7:44 AM 2:51 PM 3:51 PM 4:54 PM 5:54 PM 6:54 PM

Riverside & Florin 7:49 AM 2:56 PM 3:56 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM

Swale River & Glori am 7:56 AM

Pocket Transit Center 7:59 AM 3:05 PM 4:05 PM 5:09 PM 6:09 PM 7:09 PM

SACRT Bus 102 schedule riverside commuter (pocket transit center downtown/8th & f).

Sacrt Tracker
Sacrt Tracker

.