Muni 66 Bus Schedule Quintara

Muni 66 Bus Schedule Quintara.

Muni 66 Bus Schedule Quintara

The Bus Schedule 66 Muni Quintara

Weekday Muni

66 QUINTARA – Inbound to Inner Sunset

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

Vicente St & 30th Ave
30th Ave & Taraval St
Lawton St & Funston Ave
9th Ave & Judah St
6:14A 6:16A 6:25A 6:28A
6:34A 6:36A 6:45A 6:48A
6:55A 6:57A 7:07A 7:10A
7:15A 7:17A 7:27A 7:30A
7:35A 7:37A 7:47A 7:50A
7:55A 7:57A 8:07A 8:10A
8:15A 8:17A 8:27A 8:30A
8:35A 8:37A 8:47A 8:50A
8:55A 8:57A 9:07A 9:10A
9:15A 9:17A 9:26A 9:29A
9:34A 9:36A 9:45A 9:48A
9:54A 9:56A 10:05A 10:08A
10:14A 10:16A 10:25A 10:28A
10:34A 10:36A 10:45A 10:48A
10:54A 10:56A 11:05A 11:08A
11:14A 11:16A 11:25A 11:28A
11:34A 11:36A 11:45A 11:48A
11:54A 11:56A 12:05P 12:08P
12:14P 12:16P 12:25P 12:28P
12:34P 12:36P 12:45P 12:48P
12:54P 12:56P 1:05P 1:08P
1:14P 1:16P 1:25P 1:28P
1:34P 1:36P 1:45P 1:48P
1:54P 1:56P 2:05P 2:08P
2:14P 2:16P 2:26P 2:29P
2:34P 2:36P 2:46P 2:49P
2:54P 2:56P 3:06P 3:09P
3:14P 3:16P 3:26P 3:29P
3:35P 3:37P 3:47P 3:50P
3:55P 3:57P 4:07P 4:10P
4:15P 4:17P 4:27P 4:30P
4:35P 4:37P 4:47P 4:50P
4:55P 4:57P 5:07P 5:10P
5:15P 5:17P 5:27P 5:30P
5:35P 5:37P 5:47P 5:50P
5:55P 5:57P 6:07P 6:10P
6:15P 6:17P 6:26P 6:29P
6:35P 6:37P 6:46P 6:49P
6:55P 6:57P 7:06P 7:09P
7:15P 7:17P 7:26P 7:29P
7:35P 7:37P 7:46P 7:49P
7:55P 7:57P 8:06P 8:09P
8:14P 8:16P 8:25P 8:28P
8:34P 8:36P 8:45P 8:48P
8:54P 8:56P 9:05P 9:08P
9:14P 9:16P 9:25P 9:28P
9:34P 9:36P 9:45P 9:48P
9:54P 9:56P 10:05P 10:08P
10:14P 10:16P 10:25P 10:28P

Saturday Sfmta Bus Schedule

66 QUINTARA – Inbound to Inner Sunset

Muni Bus Schedule, Saturday

Vicente St & 30th Ave
30th Ave & Taraval St
Lawton St & Funston Ave
9th Ave & Judah St
8:13A 8:15A 8:24A 8:27A
8:33A 8:35A 8:44A 8:47A
8:53A 8:55A 9:04A 9:07A
9:13A 9:15A 9:24A 9:27A
9:33A 9:35A 9:44A 9:47A
9:53A 9:55A 10:04A 10:07A
10:13A 10:15A 10:24A 10:27A
10:33A 10:35A 10:44A 10:47A
10:53A 10:55A 11:04A 11:07A
11:13A 11:15A 11:24A 11:27A
11:33A 11:35A 11:44A 11:47A
11:53A 11:55A 12:04P 12:07P
12:13P 12:15P 12:24P 12:27P
12:33P 12:35P 12:44P 12:47P
12:53P 12:55P 1:04P 1:07P
1:13P 1:15P 1:24P 1:27P
1:33P 1:35P 1:44P 1:47P
1:53P 1:55P 2:04P 2:07P
2:13P 2:15P 2:24P 2:27P
2:33P 2:35P 2:44P 2:47P
2:53P 2:55P 3:04P 3:07P
3:13P 3:15P 3:24P 3:27P
3:33P 3:35P 3:44P 3:47P
3:53P 3:55P 4:04P 4:07P
4:13P 4:15P 4:24P 4:27P
4:33P 4:35P 4:44P 4:47P
4:53P 4:55P 5:04P 5:07P
5:13P 5:15P 5:24P 5:27P
5:33P 5:35P 5:44P 5:47P
5:53P 5:55P 6:04P 6:07P
6:13P 6:15P 6:24P 6:27P
6:33P 6:35P 6:44P 6:47P
6:53P 6:55P 7:04P 7:07P
7:13P 7:15P 7:24P 7:27P
7:32P 7:34P 7:43P 7:46P
7:52P 7:54P 8:03P 8:06P
8:12P 8:14P 8:22P 8:25P
8:32P 8:34P 8:42P 8:45P
8:52P 8:54P 9:02P 9:05P
9:12P 9:14P 9:22P 9:25P
9:32P 9:34P 9:42P 9:45P
9:52P 9:54P 10:02P 10:05P
10:12P 10:14P 10:22P 10:25P

Sunday Sfmta Schedule Muni Bus

66 QUINTARA – Inbound to Inner Sunset

Muni Bus Schedule, Sunday

Sunday Muni Bus Sfmta Schedule

Vicente St & 30th Ave
30th Ave & Taraval St
Lawton St & Funston Ave
9th Ave & Judah St
8:13A 8:15A 8:24A 8:27A
8:33A 8:35A 8:44A 8:47A
8:53A 8:55A 9:04A 9:07A
9:13A 9:15A 9:24A 9:27A
9:33A 9:35A 9:44A 9:47A
9:53A 9:55A 10:04A 10:07A
10:13A 10:15A 10:24A 10:27A
10:33A 10:35A 10:44A 10:47A
10:53A 10:55A 11:04A 11:07A
11:13A 11:15A 11:24A 11:27A
11:33A 11:35A 11:44A 11:47A
11:53A 11:55A 12:04P 12:07P
12:13P 12:15P 12:24P 12:27P
12:33P 12:35P 12:44P 12:47P
12:53P 12:55P 1:04P 1:07P
1:13P 1:15P 1:24P 1:27P
1:33P 1:35P 1:44P 1:47P
1:53P 1:55P 2:04P 2:07P
2:13P 2:15P 2:24P 2:27P
2:33P 2:35P 2:44P 2:47P
2:53P 2:55P 3:04P 3:07P
3:13P 3:15P 3:24P 3:27P
3:33P 3:35P 3:44P 3:47P
3:53P 3:55P 4:04P 4:07P
4:13P 4:15P 4:24P 4:27P
4:33P 4:35P 4:44P 4:47P
4:53P 4:55P 5:04P 5:07P
5:13P 5:15P 5:24P 5:27P
5:33P 5:35P 5:44P 5:47P
5:53P 5:55P 6:04P 6:07P
6:13P 6:15P 6:24P 6:27P
6:33P 6:35P 6:44P 6:47P
6:53P 6:55P 7:04P 7:07P
7:13P 7:15P 7:24P 7:27P
7:32P 7:34P 7:43P 7:46P
7:52P 7:54P 8:03P 8:06P
8:12P 8:14P 8:22P 8:25P
8:32P 8:34P 8:42P 8:45P
8:52P 8:54P 9:02P 9:05P
9:12P 9:14P 9:22P 9:25P
9:32P 9:34P 9:42P 9:45P
9:52P 9:54P 10:02P 10:05P
10:12P 10:14P 10:22P 10:25P

Weekday Sfmta Schedule Bus Muni

66 QUINTARA – Outbound to Parkside

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

9th Ave & Judah St
Lawton St & Funston Ave
30th Ave & Taraval St
Vicente St & 30th Ave
6:00A 6:03A 6:12A 6:14A
6:20A 6:23A 6:32A 6:34A
6:40A 6:43A 6:53A 6:55A
7:00A 7:03A 7:13A 7:15A
7:20A 7:23A 7:33A 7:35A
7:40A 7:43A 7:53A 7:55A
8:00A 8:03A 8:13A 8:15A
8:20A 8:23A 8:33A 8:35A
8:40A 8:43A 8:53A 8:55A
9:00A 9:03A 9:13A 9:15A
9:20A 9:23A 9:32A 9:34A
9:40A 9:43A 9:52A 9:54A
10:00A 10:03A 10:12A 10:14A
10:20A 10:23A 10:32A 10:34A
10:40A 10:43A 10:52A 10:54A
11:00A 11:03A 11:12A 11:14A
11:20A 11:23A 11:32A 11:34A
11:40A 11:43A 11:52A 11:54A
12:00P 12:03P 12:12P 12:14P
12:20P 12:23P 12:32P 12:34P
12:40P 12:43P 12:52P 12:54P
1:00P 1:03P 1:12P 1:14P
1:20P 1:23P 1:32P 1:34P
1:40P 1:43P 1:52P 1:54P
2:00P 2:03P 2:12P 2:14P
2:20P 2:23P 2:32P 2:34P
2:40P 2:43P 2:52P 2:54P
3:00P 3:03P 3:12P 3:14P
3:20P 3:23P 3:33P 3:35P
3:40P 3:43P 3:53P 3:55P
4:00P 4:03P 4:13P 4:15P
4:20P 4:23P 4:33P 4:35P
4:40P 4:43P 4:53P 4:55P
5:00P 5:03P 5:13P 5:15P
5:20P 5:23P 5:33P 5:35P
5:40P 5:43P 5:53P 5:55P
6:00P 6:03P 6:13P 6:15P
6:20P 6:23P 6:33P 6:35P
6:40P 6:43P 6:53P 6:55P
7:00P 7:03P 7:13P 7:15P
7:20P 7:23P 7:33P 7:35P
7:40P 7:43P 7:53P 7:55P
8:00P 8:03P 8:12P 8:14P
8:20P 8:23P 8:32P 8:34P
8:40P 8:43P 8:52P 8:54P
9:00P 9:03P 9:12P 9:14P
9:20P 9:23P 9:32P 9:34P
9:40P 9:43P 9:52P 9:54P
10:00P 10:03P 10:12P 10:14P
10:20P 10:23P 10:32P 10:34P

Saturday Muni Bus Sfmta Schedule

66 QUINTARA – Outbound to Parkside

Muni Bus Schedule, Saturday

9th Ave & Judah St
Lawton St & Funston Ave
30th Ave & Taraval St
Vicente St & 30th Ave
8:00A 8:03A 8:11A 8:13A
8:20A 8:23A 8:31A 8:33A
8:40A 8:43A 8:51A 8:53A
9:00A 9:03A 9:11A 9:13A
9:20A 9:23A 9:31A 9:33A
9:40A 9:43A 9:51A 9:53A
10:00A 10:03A 10:11A 10:13A
10:20A 10:23A 10:31A 10:33A
10:40A 10:43A 10:51A 10:53A
11:00A 11:03A 11:11A 11:13A
11:20A 11:23A 11:31A 11:33A
11:40A 11:43A 11:51A 11:53A
12:00P 12:03P 12:11P 12:13P
12:20P 12:23P 12:31P 12:33P
12:40P 12:43P 12:51P 12:53P
1:00P 1:03P 1:11P 1:13P
1:20P 1:23P 1:31P 1:33P
1:40P 1:43P 1:51P 1:53P
2:00P 2:03P 2:11P 2:13P
2:20P 2:23P 2:31P 2:33P
2:40P 2:43P 2:51P 2:53P
3:00P 3:03P 3:11P 3:13P
3:20P 3:23P 3:31P 3:33P
3:40P 3:43P 3:51P 3:53P
4:00P 4:03P 4:11P 4:13P
4:20P 4:23P 4:31P 4:33P
4:40P 4:43P 4:51P 4:53P
5:00P 5:03P 5:11P 5:13P
5:20P 5:23P 5:31P 5:33P
5:40P 5:43P 5:51P 5:53P
6:00P 6:03P 6:11P 6:13P
6:20P 6:23P 6:31P 6:33P
6:40P 6:43P 6:51P 6:53P
7:00P 7:03P 7:11P 7:13P
7:20P 7:23P 7:30P 7:32P
7:40P 7:43P 7:50P 7:52P
8:00P 8:03P 8:10P 8:12P
8:20P 8:23P 8:30P 8:32P
8:40P 8:43P 8:50P 8:52P
9:00P 9:03P 9:10P 9:12P
9:20P 9:23P 9:30P 9:32P
9:40P 9:43P 9:50P 9:52P
10:00P 10:03P 10:10P 10:12P

Sunday Bus Muni Sfmta

66 QUINTARA – Outbound to Parkside

Muni Bus Schedule, Sunday

Sunday Muni Bus Sfmta Schedule

9th Ave & Judah St
Lawton St & Funston Ave
30th Ave & Taraval St
Vicente St & 30th Ave
8:00A 8:03A 8:11A 8:13A
8:20A 8:23A 8:31A 8:33A
8:40A 8:43A 8:51A 8:53A
9:00A 9:03A 9:11A 9:13A
9:20A 9:23A 9:31A 9:33A
9:40A 9:43A 9:51A 9:53A
10:00A 10:03A 10:11A 10:13A
10:20A 10:23A 10:31A 10:33A
10:40A 10:43A 10:51A 10:53A
11:00A 11:03A 11:11A 11:13A
11:20A 11:23A 11:31A 11:33A
11:40A 11:43A 11:51A 11:53A
12:00P 12:03P 12:11P 12:13P
12:20P 12:23P 12:31P 12:33P
12:40P 12:43P 12:51P 12:53P
1:00P 1:03P 1:11P 1:13P
1:20P 1:23P 1:31P 1:33P
1:40P 1:43P 1:51P 1:53P
2:00P 2:03P 2:11P 2:13P
2:20P 2:23P 2:31P 2:33P
2:40P 2:43P 2:51P 2:53P
3:00P 3:03P 3:11P 3:13P
3:20P 3:23P 3:31P 3:33P
3:40P 3:43P 3:51P 3:53P
4:00P 4:03P 4:11P 4:13P
4:20P 4:23P 4:31P 4:33P
4:40P 4:43P 4:51P 4:53P
5:00P 5:03P 5:11P 5:13P
5:20P 5:23P 5:31P 5:33P
5:40P 5:43P 5:51P 5:53P
6:00P 6:03P 6:11P 6:13P
6:20P 6:23P 6:31P 6:33P
6:40P 6:43P 6:51P 6:53P
7:00P 7:03P 7:11P 7:13P
7:20P 7:23P 7:30P 7:32P
7:40P 7:43P 7:50P 7:52P
8:00P 8:03P 8:10P 8:12P
8:20P 8:23P 8:30P 8:32P
8:40P 8:43P 8:50P 8:52P
9:00P 9:03P 9:10P 9:12P
9:20P 9:23P 9:30P 9:32P
9:40P 9:43P 9:50P 9:52P
10:00P 10:03P 10:10P 10:12P

Muni Bus Stops

Muni Bus Schedule, Inbound to Inner Sunsetstop.

Vicente St & 30th Ave
29th Ave & Vicente St
Ulloa St & 30th Ave
30th Ave & Taraval St
30th Ave & Santiago St
30th Ave & Rivera St
30th Ave & Quintara St
Quintara St & 29th Ave
Quintara St & 28th Ave
Quintara St & 27th Ave
Quintara St & 26th Ave
Quintara St & 24th Ave
Quintara St & 22nd Ave
Quintara St & 19th Ave
Quintara St & 17th Ave
Quintara St & 16th Ave
16th Ave & Pacheco St
16th Ave & Ortega St
16th Ave & Noriega St
16th Ave & Moraga St
16th Ave & Lawton St
Lawton St & Lomita Ave
Lawton St & Funston Ave
Lawton St & 11th Ave
Lawton St & 9th Ave
8th Ave & Judah Ave
9th Ave & Judah St

Muni Bus Schedule, Inbound to Inner Sunsetstop.

9th Ave & Judah St
9th Ave & Kirkham St
9th Ave & Lawton St
Lawton St & 11th Ave
Lawton St & Funston Ave
Lawton St & Lomita Ave
16th Ave & Lawton St
16th Ave & Lawton St
16th Ave & Lomita Ave
16th Ave & Moraga St
Noriega St & 16th Ave
15th Ave & Noriega St
15th Ave & Ortega St
15th Ave & Pacheco St
15th Ave & Quintara St
Quintara St & 17th Ave
Quintara St & 19th Ave
Quintara St & 22nd Ave
Quintara St & 24th Ave
Quintara St & 26th Ave
Quintara St & 27th Ave
Quintara St & 28th Ave
Quintara St & 29th Ave
30th Ave & Quintara St
30th Ave & Rivera St
30th Ave & Santiago St
30th Ave & Taraval St
30th Ave & Ulloa St

SF Muni 66 Bus Schedule Quintara
SFMTA MUNI BUS SCHEDULE

Sfmta Bus Muni Schedule 66 Muni Quintara.